Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Småskrake (< 10 observations)

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Småskrake mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Småskrake (Mergus serrator) är en andfågel som häckar cirkumpolärt i norra Palearktis och Nordamerika och övervintrar vid havskuster. Den häckar i närheten av vatten i skogsbiotoper på tundra, taiga och i den tempererade zonen. Födan består huvudsakligen av fisk som den fångar med sin för skrakarna typiskt sågtandade näbb, därav det vetenskapliga artnamnet som betyder "sågare". IUCN kategoriserar den som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

No (other) records found